Po przeczytaniu niniejszej umowy kliknij przycisk AKCEPTUJĘ.

Materiały i informacje zawarte na tej stronie internetowej lub uzyskane z niej są rozpowszechniane i przesyłane zgodnie z zasadą „TAKIE, JAKIE SĄ”, bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym bez ograniczeń jakichkolwiek gwarancji prawnych lub dorozumianych gwarancji wartości handlowej lub przydatności do określonego celu. Informacje zawarte na tej stronie, w tym informacje uzyskane z linków zewnętrznych, są udostępniane bez jakichkolwiek oświadczeń co do dokładności lub zawartości i powinny zostać zweryfikowane przez użytkownika.

CryptoTech nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody ogólne, bezpośrednie, szczególne, pośrednie, przypadkowe lub wtórne, które mogą wyniknąć z korzystania lub niemożności korzystania ze strony internetowej i/lub materiałów zawartych na stronie, niezależnie od tego, czy materiały zawarte na stronie internetowej są dostarczane przez firmę CryptoTech lub stronę trzecią.

UMOWA LICENCYJNA dla Oprogramowania

Umowa niniejsza określająca zasady i warunki korzystania z Oprogramowania, zwana dalej Licencją, stanowi prawnie wiążącą Umowę pomiędzy CryptoTech, a osobą fizyczną lub prawną, która poprzez takie czynności jak instalowanie, kopiowanie, pobieranie z sieci, uzyskanie dostępu lub inne czynności dotyczące Oprogramowania staje się Stroną niniejszej Umowy – Licencjobiorcą i jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich jej postanowień. Jeśli Licencjobiorca nie wyraża zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy nie jest uprawniony do instalowania, kopiowania, pobierania z sieci, uzyskiwania dostępu lub dokonywania innych czynności dotyczące Oprogramowania.

Umowa reguluje zasady i warunki korzystania z programu komputerowego, zawartego w niniejszym pakiecie łącznie z dotyczącą go dokumentacją i innymi elementami tj.: programami wykonywalnymi, sterownikami urządzeń, bibliotekami różnych języków programowania oraz plikami z danymi, niezależnie od użytego nośnika danych – zwanego dalej Oprogramowaniem. „Oprogramowanie” obejmuje również programy zawarte wewnątrz urządzenia elektronicznego, tzw. „firmware”, a także aktualizacje oraz składniki uzupełniające usług sieciowych i/lub uzupełnienia, które Spółka CryptoTech może Licencjobiorcy dostarczyć lub udostępnić, po otrzymaniu przez Licencjobiorcę pierwotnej kopii Oprogramowania, jeśli tych elementów nie dotyczą odrębne umowy.

Umowa niniejsza, jest umową uprawniającą do instalowania i do korzystania z Oprogramowania na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

Autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania przysługują Spółce CryptoTech. Jeśli Oprogramowanie zawiera dokumentację dostępną tylko w postaci elektronicznej, Licencjobiorca może sporządzić jedną drukowaną kopię takiej dokumentacji. Licencjobiorca nie może kopiować materiałów drukowanych dołączonych do Oprogramowania.

 Licencjobiorca jest właścicielem nośnika, na którym Oprogramowanie jest oryginalnie zapisane lub urządzenia, w którym program jest standardowo zainstalowany. Przeniesienie własności nośnika lub urządzenia nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do Oprogramowania na ich nabywcę. Nośnik zawierający Oprogramowania lub urządzenie, o których mowa w zdaniu pierwszym mogą być używane wyłącznie w celu archiwalnym.

Licencjobiorca jest uprawniony do korzystanie z Oprogramowania na dowolnym komputerze, urządzeniu, stacji roboczej, terminalu lub innym elektronicznym urządzeniu cyfrowym lub analogowym („Urządzeniu”) spełniającym alternatywnie jeden z warunków:

 1. wyposażonym w czytnik karty elektronicznych, do którego włożona jest w danej chwili karta elektroniczna CryptoCard
 2. wyposażonym w oprogramowanie CryptoCard CloudSigner udostępniające na tym urządzeniu wirtualny czytnik kart i wirtualną kartę reprezentującą usługę podpisu elektrycznego w chmurze obliczeniowej.

Uprawnienie do korzystania udzielane jest na okres ważności certyfikatu X.509 powiązanego z dowolnym kluczem prywatnym znajdującym się na karcie CryptoCard i wydanego przez uprawnionego Sponsora licencji.

W szczególnych przypadkach Uprawnienie może też zostać udzielone bezterminowo w chwili zakupu specjalnej edycji karty elektronicznej CryptoCard.

Sposób używania Oprogramowania musi zapewniać dostęp do niego i jego funkcji wyłącznie osobom fizycznie obecnym w miejscu znajdowania się Urządzenia, na którym Oprogramowanie jest zainstalowane, chyba, że konstrukcja programu wyraźnie zakłada zdalny dostęp do funkcji Oprogramowania. Licencjobiorca nie może pozwolić na udostępnienie Oprogramowania lub jego funkcji na odległość oraz przenoszenie całości lub dowolnego fragmentu Oprogramowania przez sieć komputerową lub linie telekomunikacyjne.

Dozwolone jest sporządzenie jednej kopii zapasowej wykonywalnej części Oprogramowania, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z niego, pod warunkiem odtworzenia na niej wszystkich praw autorskich zawartych w oryginale Oprogramowania. Kopia zapasowa nie może być używana równocześnie z oryginalnym Oprogramowaniem.

Nie jest dozwolone włączanie jakichkolwiek fragmentów Oprogramowania do innego programu komputerowego oraz ich łączenie z innym programem komputerowym z wyjątkiem przypadków, gdy:

 1. ma to na celu uzyskanie współdziałania Oprogramowania z innym programem komputerowym, o ile zostaną spełnione następujące warunki: – czynności te dokonywane są przez licencjobiorcę lub inną osobę uprawnioną do korzystania z egzemplarza programu bądź przez inną osobę działającą na ich rzecz, – czynności te są niezbędne do uzyskania współdziałania, – włączane lub łączone są tylko te fragmenty, które są niezbędne do uzyskania współdziałania Oprogramowania z innym programem komputerowym
 2. jest to niezbędne do obserwowania, badania i testowania funkcjonowania Oprogramowania w celu poznania jego idei i zasad, pod warunkiem, że dokonuje tego osoba uprawniona na podstawie umowy do korzystania z egzemplarza Oprogramowania, jeżeli będąc do tych czynności upoważniona dokonuje tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania,

Fragmentów włączonych do innego programu komputerowego lub połączonych z innym programem komputerowym dotyczą zasady i warunki określone w niniejszej umowie. Fragmenty te muszą wskazywać wszystkie prawa autorskie zawarte w oryginalnym Oprogramowaniu.

Licencjobiorca nie może Oprogramowania wynajmować, wydzierżawiać, użyczać osobom trzecim.

Przenoszenie wszystkich praw z Licencji przez Licencjobiorcę na inną osobę jest dozwolone jednorazowo, na stałe z zachowaniem następujących warunków:

 1. Licencjobiorca przekaże Oprogramowanie w całości (łącznie ze wszystkimi składnikami Oprogramowania, nośnikami, materiałami drukowanymi, uaktualnieniami, niniejszą Licencją),
 2. Osoba nabywająca Oprogramowanie wyrazi zgodę na przestrzeganie wszystkich postanowień niniejszej Licencji, łącznie ze zobowiązaniem do nieprzekazywania prawa z niej wynikających na inne osoby trzecie.

Kopiowanie, modyfikacja i korzystanie z Oprogramowania w inny sposób niż określony w niniejszej umowie lub w ustawie o prawie autorskim jest zabronione.

Zwielokrotnienie kodu lub tłumaczenie jego formy oraz jakiekolwiek działania mające na celu uzyskanie informacji zawartych w Oprogramowaniu a niewidocznych dla użytkownika podczas normalnego używania Oprogramowania jest niedozwolone, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z Oprogramowaniem, o ile zostaną spełnione następujące warunki:

 1. czynności te dokonywane są przez licencjobiorcę lub inną osobę uprawnioną do korzystania z egzemplarza Oprogramowania bądź przez osobę działającą na ich rzecz,
 2. informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania były uprzednio łatwo dostępne dla osób, o których mowa w pod lit. a),
 3. czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego Oprogramowania, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania.

Informacje uzyskane w ten sposób i w tym konkretnym celu nie mogę być:

 1. wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania z Oprogramowaniem,
 2. przekazane innym osobom, chyba, że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania z Oprogramowaniem,
 3. wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie lub innych czynności naruszających prawa autorskie.

Spółka CryptoTech jest uprawniona do jednostronnego rozwiązania niniejszej Licencji w każdym czasie w przypadku stwierdzenia naruszenia jej postanowień przez Licencjobiorcę.

W odniesieniu do Oprogramowania wyłącza się odpowiedzialność Spółki CryptoTech z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Oprogramowania.

CryptoTech nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody powstałe (w tym, między innymi, za straty w prowadzonej działalności, utratę poufnych informacji związanych z prowadzona działalnością lub innych informacji, przerwy w prowadzeniu działalności, niedopełnienie obowiązków, brak staranności) wynikłe lub w jakikolwiek sposób związane z używaniem lub niemożnością używania Oprogramowania, w ramach lub w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Licencji.