Dla Akcjonariuszy

CryptoTech P.S.A

ul. Puszkarska 7H
30-644 Kraków

Budynek C w kompleksie B4B Bonarka,
drugie piętro.

tel: (012) 260 9292
fax: (012) 260 9226

info@cryptotech.com.pl
http://www.cryptotech.com.pl

KRS:0001010424
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydz.Gosp.
Kapitał akcyjny: 3 920 000,00 PLN
NIP:677-21-82-381
REGON:356357350

Informacje bieżące

20.04.2023

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 05 maja 2023 r.

Zarząd Spółki CryptoTech P.S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 300.84 § 1 KSH zwołuje na dzień 05 maja 2023 r., o godzinie 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie spółki.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki CryptoTech Spółka Akcyjna za 2022r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki CryptoTech Spółka Akcyjna za 2022r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki CryptoTech Spółka Akcyjna za 2022r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki CryptoTech Prosta Spółka Akcyjna za 2022r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki CryptoTech Prosta Spółka Akcyjna za 2022r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki CryptoTech Prosta Spółka Akcyjna za 2022r. oraz podziału niepodzielonych zysków z lat ubiegłych Spółki CryptoTech Prosta Spółka Akcyjna.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
  z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego

 


30.12.2022

Informacja o zmianie formy prawnej Spółki

Informujemy, że w dniu 30.12.2022 została zmieniona forma prawna spółki ze Spółki Akcyjnej na Prostą Spółke Akcyjną. Zmiana formy prawnej została odnotowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerm 0001010424


21.11.2022

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 28 listopada 2022 r.

Zarząd Spółki CryptoTech S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje na dzień 28 listopada 2022 r., o godzinie 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie w Kancelarii Notarialnej Dominika Angerman–Wajda, Waldemar Wajda, Marta Czernicka S.C przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 36/4.

Porządek obrad :

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5) Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia CryptoTech Spółka Akcyjna w prostą spółke akcyjną CryptoTech Prosta Spółka Akcyjna.

6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


12.08.2022

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 02 września 2022 r.

Zarząd Spółki CryptoTech S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje na dzień 02 wrzesnia 2022 r., o godzinie 12:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie w Kancelarii Notarialnej Dominika Angerman–Wajda, Waldemar Wajda, Marta Czernicka S.C przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 36/4.

Porządek obrad :

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2021 r.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021r.

7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r.

8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.

9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.

10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


27.04.2021

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 19 maja 2021 r.

Zarząd Spółki CryptoTech S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje na dzień 19 maja 2021 r., o godzinie 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie w Kancelarii Notarialnej Dominika Angerman–Wajda, Waldemar Wajda, Marta Czernicka S.C przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 36/4.

Porządek obrad :

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2020 r.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020r.

7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r.

8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku.

9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku.

10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


30.10.2020

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki CryptoTech S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Puszkarska 7H, 30-644 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.


15.10.2020

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki CryptoTech S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Puszkarska 7H, 30-644 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.


25.09.2020

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki CryptoTech S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Puszkarska 7H, 30-644 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.


08.06.2020

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2020 r.

Zarząd Spółki CryptoTech S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 r., o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie w Kancelarii Notarialnej Dominika Angerman–Wajda, Waldemar Wajda, Marta Czernicka S.C przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 36/4.

Porządek obrad :

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2019 r.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019r.

7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r.

8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.

9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku.

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku.

11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu i przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.

13) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, niniejszym informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych akcjonariuszy jest CryptoTech S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Puszkarskiej 7H, 30-644 Kraków, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. Kontakt z Administratorem można uzyskać mailowo pod adresem: info@cryptotech.com.pl.

2) Dane Akcjonariuszy będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wobec akcjonariusza wynikających z przepisów prawa, w szczególności:

 • zwołania, organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia i umożliwienia wykonywania na nim prawa głosu przez uprawnione osoby – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia
 • prowadzenia księgi akcyjnej,
 • wypłaty dywidendy,
 • prawidłowej identyfikacji osób w zakresie dopuszczenia do udziału w walnym zgromadzeniu,
 • realizacji obowiązku udostępnienia akcjonariuszom listy akcjonariuszy na ich żądanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia

 

3) Odbiorcami danych osobowych Akcjonariuszy mogą być:

 • inni akcjonariusze Spółki,
 • notariusze sporządzający protokoły z walnych zgromadzeń,
 • organy publiczne, sądy oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, audytorskie i rachunkowe,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 

4) Dane osobowe Akcjonariuszy będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania, jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

5) Akcjonariusze posiadają prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które ich dotyczą, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Akcjonariusze posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6) Akcjonariusze posiadają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7) Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest konieczne do realizacji celów, o których mowa w pkt 2 niniejszej klauzuli.