2022-12-30 93hda635f63dhuhi73q2

Firma CryptoTech S.A. przekształciła się w CryptoTech P.S.A.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 grudnia 2022 r. nastąpiło przekształcenie spółki CryptoTech S.A w spółkę CryptoTech Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Wraz ze zmianą formy spólki nastąpiła zmiana KRS z 0000653867 na 0001010424. Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności gospodarczej. CryptoTech Prosta Spółka Akcyjna jest prawnym następcą CryptoTech S.A. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON, właściciele spółki ani jej zarząd nie ulegają zmianie.Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność ani nie powoduje zmiany warunków dotychczas zawartych umów. CryptoTech Prosta Spółka Akcyjna wykonuje wszelkie zobowiązania oraz wierzytelności CryptoTech S.A.