CryptoTech - Strona główna  
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Usługi : Wdrożenia
Integracja
Instalacja
Wdrożenia
Dostosowanie rozwiązań
Rozwiązania na zamówienie
Analiza potrzeb i projektowanie
Wsparcie
Serwis
Personalizacja
Szkolenia
Doradztwo
Wdrożenia

Usługi wdrożeniowe odpowiadają na potrzeby Klientów lub Integratorów, którzy samodzielnie dostarczają systemy informatyczne obejmujące elementy przeznaczone do realizacji usług ochrony informacji i które to elementy zostały już wcześniej zintegrowane z oprogramowaniem i sprzętem wybranym do zastosowania w ramach danego projektu. Integracja taka mogła być wynikiem działań producentów tego oprogramowania lub sprzętu albo jest wynikiem realizowanego wcześniej projektu wdrożeniowego przez Integratora. W takich przypadkach oferujemy usługi bardziej rozbudowane niż proste usługi instalacyjne, obejmujące m.in. skuteczne uruchomienie technologii i produktów objętych tymi usługami w ramach pewnego ustalonego otoczenia technicznego i organizacyjnego. Zakres usług instalacyjnych jest poszerzony o konfigurację uwzględniającą parametry systemów otaczających podmiot usługi wdrożeniowej i nie kończy się na uruchomieniu produktu, ale na doprowadzeniu do zakładanego poziomu i jakości współpracy produktu z zewnętrznymi (nie objętymi usługą wdrożeniową) systemami IT.

W przypadku konieczności ingerencji w konfigurację otoczenia, usługa wdrożeniowa obejmuje konsultacje dla podmiotów opiekujących się (administratorów, integratorów, firm serwisujących dany element infrastruktury IT), co do sposobu ich konfiguracji wymaganej dla osiągnięcia współdziałania zakładanego w ramach danego projektu wdrożeniowego. Usługi wdrożeniowe nie obejmują modyfikacji ani wdrażanych rozwiązań ani składników otoczenia, z którymi wdrażane rozwiązania ma współdziałać. Konieczność takiej modyfikacji, a co najmniej zagrożenia wystąpienia takiej konieczności, wymaga rozszerzenia zakresu usług wdrożeniowych do usług integracyjnych.