CryptoTech - Strona główna  
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Fundusze UE : Fundusze UE w latach 2007 -2013
PO Innowacyjna Gospadrka
Beneficjenci pomocy
Terminy składnia wniosków
Fundusze UE

Fundusze strukturalne to instrumenty polityki strukturalnej Unii Europejskiej, kierowane do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w Unii Europejskiej. Koncentrują się one na:

  • wspieraniu restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE
  • zwiększeniu spójności społecznej i ekonomicznej UE
  • rozwiązywaniu najważniejszych problemów gospodarczych.

Z dniem akcesji do UE Polska uzyskała dostęp do czterech funduszy strukturalnych, realizowanych przy pomocy programów operacyjnych. W latach 2004-2006 największe znaczenie dla sektora przedsiębiorstw, ze względu na wielkość wsparcia finansowego, miał Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP).

CryptoTech sp. z o.o. był akredytowanym wykonawcą specjalistycznych usług doradczych w ramach SPO WKP Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w dziedzinie specjalizacji: Innowacje i nowe technologie.

Kolejny okres programowania przypadający na lata 2007-2013 koncentruje się na dwóch funduszach strukturalnych: Europejskim Funduszu Społecznym oraz Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak również na Funduszu Spójności. Cele wdrażanej polityki spójności tj. Konwergencja, Konkurencyjność, Zatrudnienie w Regionach znalazły odzwierciedlenie w krajowych i regionalnych programach operacyjnych.

Biorąc pod uwagę obszary interwencji programów operacyjnych, priorytety jakie przyświecają założeniom strategicznym UE oraz profil działalności CryptoTech najbardziej interesującym programem z którego możecie Państwo starać się o dofinansowanie projektów wydaje się być Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG), zwłaszcza w ramach jego 4 osi priorytetowej - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne . budowa elektronicznej administracji oraz 8 osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne . zwiększenie innowacyjności gospodarki.